Ernst Wiesner – architekt, oceněný titulem Master of Architecture

22. leden 2018

Ve výročí týdne připomeneme Ernsta Wiesnera, výraznou osobnost brněnské moderní architektury. Narodil se 21. ledna 1890 ve slovenských Malackách. V roce 1898 se s rodiči přestěhoval do Brna. Tady vystudoval stavební obor na Vyšší průmyslové škole.

Po maturitě odešel Ernst Wiesner do Vídně, kde navštěvoval nejprve stavební školu technické vysoké školy a pak Mistrovskou školu na akademii výtvarných umění, kde byl žákem ateliéru architekta Friedricha Ohmanna. Po vypuknutí 1. světové války narukoval a po roce 1918 se vrátil do Brna, kde si otevřel samostatnou projekční kancelář.

Zpočátku se zabýval menšími úkoly: přestavbami obytných domů a podobně, časem se dostál k čím dál větším zakázkám. Projektům rodinných vil, činžovních domů, administrativních a bankovních budov nebo třeba k přestavbám továrních areálů.

V Brně a okolí lze nalézt desítky staveb vybudovaných podle Wiesnerova návrhu. Navrhoval ale i v Polsku, Chorvatsku nebo Rakousku.

Mezi vrcholy Wiesnerovy meziválečné tvorby patří brněnské městské krematorium a palác Morava v Divadelní ulici. Velmi známá je také vila, kterou Wiesner navrhnul pro brněnskou rodinu Stiassny.

Ernst Wiesner byl členem řady uměleckých sdružení, v první řadě Deutsche Gesellschaft für Wissenschaft und Kunst in Brünn, Gemeinde der deutschen Architekten, dále brněnského Devětsilu nebo Československé skupiny CIAM, tedy světového kongresu moderní architektury.

Kvůli svému židovskému původu Wiesner po roce 1939 uprchnul do Velké Británie. I zde se živil jako architekt. Nejvíce jím navržených staveb lze najít v Liverpoolu, kde od roku 1950 až do své smrti žil a učil na univerzitě. Zde také získal nejvyšší britské oborové vyznamenání titul Master of Architecture.

V 60. letech obnovil kontakty s Brnem, byla plánovaná užší spolupráce mezi brněnskou a liverpoolskou univerzitou. Sovětská okupace ale tyto plány zhatila. Ernst Wiesner zemřel v roce 1971 v Liveropoolu.

OTÁZKA 13: Na snímku je schodiště dnešní budovy rozhlasu, kterou navrhl významný architekt Ernst Wiesner. Uveďte dalších 5 dodnes stojících brněnských staveb, které navrhl nebo se na nich významně podílel.

Diesmal erinnern wir an Ernst Wiesner, eine hervorragende Persönlichkeit der modernen Brünner Architektur. Wiesner wurde am 21. Januar 1890 in der slowakischen Stadt Malatzka geboren. Im Jahre 1898 zog er mit seinen Eltern nach Brünn. Dort studierte Bauwesen an der Höheren Gewerbeschule. Nach dem Abitur ging Wiesner nach Wien, wo er zuerst Bau-Architektur an der K.k. Technischen Hochschule studierte, später am der Meisterschule an der Akademie der bildenden Künste, wo er Schüler des Ateliers vom Friedrich Ohmann war. Nach dem Beginn des 1. Weltkrieges rückte Wiesner ein und nach 1918 kehrte er nach Brünn zurück. Dort hatte er ein selbständiges Projektbüro eröffnet.

Zuerst arbeitete er an kleineren Aufträgen: Umbauten von Wohnhäusern, oder ähnlichen Bestellungen, mit der Zeit kam er zu immer größeren Aufgaben: Projekte der Familienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Verwaltungs- und Bankgebäude oder Umbauten von Fabriken. In Brünn und Umgebung kann man mehrere Bauten finden, die nach Entwurf Wiesners gebaut worden sind. Er arbeitete aber auch in Polen, Kroatien oder Österreich. Zu den Höhepunkten seiner Arbeit in der Zwischenkriegszeit gehört das Brünner Krematorium und Morava-Palast in der Theaterstraße. Sehr bekannt ist auch die Willa, die er für die Brünner Familie Stiassny baute.

Ernst Wiesner war Mitglied von mehreren künstlerischen Assoziationen. In der ersten Reihe in der Deutschen Gesellschaft für Wissenschaft und Kunst in Brünn, weiter in der Gemeinde der deutschen Architekten, Brünner Devětsil (deutsch Pestwurz, wörtlich übersetzt Neunkräfte) oder in der tschechoslowakischen Gruppe von CIAM, also des Weltkongresses der modernen Architektur. Wegen seiner jüdischen Herkunft floh Wiesner nach Groß Britannien. Auch dort wirkte er als Architekt. Die meisten von ihm entworfenen Bauten sind in Liverpool, wo er seit 1950 bis zu seinem Tode wirkte und an der Universität lernte. Hier bekam er auch die größte Fachauszeichnung Master of Architecture. In den 60. Jahren frischte er Kontakte mit Brünn auf. Es war eine engere Zusammenarbeit zwischen der Brünner und Liverpooler UNI geplant. Mit dem Einmarsch der Russen im Jahre 1968 endete das Vorhaben. Ernst Wiesner starb im Jahre 1971 in Liverpool.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?