Elvira Kuhn, jedna z prvních československých komunistických poslankyň, dožila v NDR

6. červenec 2023

Dne 6. července 1895 se v Jáchymově, v nemajetné dělnické rodině, narodila Elvira Kuhn. Situace rodiny se zhoršila po smrti otce. Elvira proto získala jen základní vzdělání a od 14 let pracovala jako služka, později nastoupila jako dělnice do továrny na tabák.

Elviru oslovilo marxistické hnutí a ve 20. letech vstoupila do Komunistické strany Československa. V roce 1929 byla za tuto stranu zvolena do československé sněmovny.

Ve sněmovně se stejně jako ostatní komunističtí poslanci a poslankyně zaměřila na kritiku státního zřízení. Upozorňovala na neutěšenou situaci dělníků a také na diskriminaci československých Němců.

Vystupovala velmi radikálně. Už po prvním jednání sněmovny, kterého se Elvira účastnila, byla za své chování vyloučena z několika následujících jednání sněmovny a přišla o měsíční plat. Spolu s dalšími komunisty totiž při projevu premiéra Františka Udržala křičela, bouchala do lavic, házela po Udržalovi sněmovní tiskoviny a narušovala jednání zpěvem písně Rudý prapor.

Ani mimo sněmovnu se Elvira Kuhn nedržela zpátky. Účastnila se různých dělnických protestů, v roce 1930 ji sněmovna vydala k trestnímu stíhání, protože v Dolním Rychnově vyzývala dělníky k útoku na četnictvo, do kterého se sama zapojila. V roce 1934 kvůli porušování zákona na ochranu republiky dokonce přišla o poslanecký mandát.

Po odtržení Sudet Elvira Kuhn utekla do Velké Británie. Po podepsání smlouvy mezi nacistickým Německem a Stalinovým Sovětským svazem byla jako mnoho německých uprchlíků internována na ostrově Man. V roce 1941 byla propuštěna.

Po skončení 2. světové války Elvira Kuhn odešla do východního Německa, kde vstoupila do tamní komunistické strany Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Žila v Durynsku, pracovala ve stranickém aparátu, byla činná také v tamním svazu žen a ve Svazu obětí nacistického režimu. Zemřela 12. srpna 1974.

Die heutige Ausgabe von Nachbarn schließt wieder mit der Rubrik Jubiläum der Woche ab. Am 6. Juli 1895 wurde in St. Joachimsthal als Tochter einer armen Arbeiterfamilie Elvira Kuhn geboren. Nach dem Tod ihres Vaters verschlechterte sich noch die Situation der Familie. Elvira erhielte deswegen nur eine Grundausbildung und arbeitete ab ihrem 14. Lebensjahr als Dienstmädchen und später als Arbeiterin in einer Tabakfabrik.

Elvira fühlte sich von der marxistischen Bewegung angezogen und trat in den 1920er Jahren der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei bei. Im Jahr 1929 wurde sie für diese Partei in die tschechoslowakische Abgeordnetenkammer gewählt. Im Parlament konzentrierte sie sich wie andere kommunistische Abgeordnete auf die Kritik an der Staatsverwaltung. Sie machte auf die Notlage der Arbeiter und die Diskriminierung der Deutschen in Böhmen aufmerksam. Sie war sehr radikal.

Schon nach der ersten Sitzung des Abgeordnetenhauses, an der sie teilnahm, wurde sie wegen ihres Verhaltens von mehreren weiteren Sitzungen des Abgeordnetenhauses ausgeschlossen und verlor ihr Monatsgehalt.

Zusammen mit anderen Kommunisten schrie sie während der Rede von Ministerpräsident František Udržal, schlug auf die Bänke, bewarf Udržal mit Drucksachen und störte die Sitzung durch das Singen des Liedes "Das rote Banner".

Auch außerhalb des Plenarsaals hielt sich Elvira Kuhn nicht zurück. Sie nahm an verschiedenen Arbeiterprotesten teil und wurde 1930 von der Abgeordnetenkammer zur Strafverfolgung freigegeben, weil sie die Arbeiter in Unterreichenau zum Angriff auf die Gendarmerie aufgerufen hatte, an dem sie selbst beteiligt war. Im Jahr 1934 verlor sie sogar ihr Parlamentsmandat wegen Verstoßes gegen das Gesetz zum Schutz der Republik.

Nach der Abtrennung des Sudetenlandes floh Elvira Kuhn nach Großbritannien. Nach der Unterzeichnung des Vertrages zwischen Nazi-Deutschland und Stalins Sowjetunion wurde sie, wie viele deutsche Flüchtlinge, auf der Insel Man interniert. 1941 wurde Kuhn entlassen.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ging Elvira Kuhn nach Ostdeutschland, wo sie sich der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands anschloss. Sie lebte in Thüringen, arbeitete im Parteiapparat und war auch in der örtlichen Frauenunion und in der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes aktiv. Elvira Kuh starb am 12. August 1974.

Spustit audio