Sčítání lidu 2021 přehledně: Proč je výhodné přihlásit se ke své národnosti?

4. březen 2021

Jaké budou dopady sčítání lidu, domů a bytů 2021 na uplatňování práv národnostních menšin? O tom více s tiskovou mluvčí Českého statistického úřadu Jolanou Voldánovou.

Čtěte také

Sčítání lidu, bytů a domů začne v České republice nejprve elektronicky 27. března a potrvá do 9. dubna. Obecně se doufá, že letošní výsledky s sebou přinesou nárůst počtu Romů, kteří se přihlásí ke své romské národnosti.

Paní Voldánová, kolik občanů v České republice uvedlo při posledním sčítání romskou národnost?

„Romskou národnost samostatně deklarovalo celkem 5135 osob a častěji šlo o muže. Mezi těmi, kteří udávali romskou národnost v kombinaci s jinou, byl ale podíl mužů a žen přibližně vyrovnaný. Nejčastější kombinaci česká a romská národnost uvedlo 7026 osob, z toho bylo 3505 mužů a 3521 žen. Podobně i mateřský jazyk romský samostatně uváděli spíše muži než ženy – celkem 4919 osob, z toho 2713 muži a 2206 ženy. Osob, které uvedly jazyk romský v kombinaci s jiným, bylo několikanásobně víc a podíl mužů a žen mezi nimi byl také přibližně vyrovnaný. Nejpočetnější kombinace, tj. český a romský jazyk, uvedlo celkem 33 351 osob.“

Hlásily se k romské národnosti pouze starší ročníky?

„Určitě ne. K romské národnosti i romskému mateřskému jazyku se hlásili lidé všech věkových kategorií. Naopak ve srovnání s celkovou populací byl mezi těmi, kteří uvedli romskou národnost nebo romský mateřský jazyk větší podíl osob mladších 30 let a výrazně menší zastoupení lidí nad 60 let.“

„Mezi lidmi, kteří se hlásili k romské národnosti, jsou také zastoupeny všechny stupně vzdělání, i když značně nerovnoměrně. Více než polovina osob, které deklarovaly romskou národnost, měla nejvýše základní vzdělání. Vyšší vzdělání než s maturitou – vyšší odborné nebo vysokoškolské – uváděl přibližně každý desátý.“

Čtěte také

Internetové formuláře budou nově k dispozici v jazycích národnostních menšin, které žijí v ČR.

„Ke sčítacím formulářům lze využít překlady v sedmi jazycích. Jde o angličtinu, němčinu, polštinu, ruštinu, ukrajinštinu, vietnamštinu a romštinu. Online formulář je dostupný v daném jazyce. Mezi jazyky se dá snadno přepínat přímo v kterékoliv části vyplňování formuláře. Tištěné formuláře jsou pouze v českém jazyce, u sčítacího komisaře nebo na kontaktním místě lze ale vyžádat tištěný překlad rovněž v některém ze sedmi jazyků. Tištěné formuláře už ale slouží pouze jako pomůcka k vyplnění originálního formuláře, který je potřeba vyplnit v češtině.“

Od kolika let se mohou Romové sčítat online?

„Za nezletilé děti mají povinnost vyplnit formulář jejich zákonní zástupci. Dá se ale předpokládat, že děti starší například 15let, které již dokáží projevit svůj názor, si za sebe sčítací formuláře vyplní. A je samozřejmě zcela v pořádku, pokud se přihlásí k jiné národnosti než jejich rodiče.“

Občané si často zaměňují národnost a státní příslušnost. Můžete vysvětlit rozdíl?

Čtěte také

„Otázka na sčítacím formuláři zjišťuje národnost, nikoliv občanství. Národností se myslí příslušnost k národu, národnostní či etnické menšině. Národnost nemusí být vázána na příslušný stát, protože nejde o státní občanství. Pro určení národnosti dokonce nemusí být rozhodující ani mateřský jazyk. Jedná se o deklaratorní údaj, tzn. vyjádření osobního vztahu určité skupiny obyvatel a o rozhodnutí se k němu přihlásit.“

„Státní občanství je na rozdíl od národnosti objektivně existující právní vztah mezi státem a jeho občanem. Každý o něm mám doklad, tedy občanský průkaz nebo cestovní pas. Při sčítání v roce 2021 se státní občanství ve formuláři nezjišťuje, protože jde o údaj, který dokážeme převzít z registru obyvatel.“

Bude zajištěna anonymita a bezpečnost údajů?

„Výsledky sčítání nebudou obsahovat žádné osobní údaje. Uveřejněny budou pouze v souhrnné podobě, která neumožní identifikaci fyzických osob. Při zpracovávání pak uchováváme osobní údaje pouze po nezbytně nutnou dobu. Všechny identifikační údaje, které poskytujete na začátku při vyplňování, jsou po skenování a ověření kvality formulářů a také po přiřazení potřebných formulářů z databází státu trvale zlikvidovány. Papírové formuláře jsou skartovány a osobní údaje z elektronických formulářů jsou vymazány.“

Čtěte také

„Údaje získané pro statistické účely nejsou a vlastně ani nemohou být jakýmkoliv způsobem zpřístupněny někomu jinému. A to ani státním úřadům nebo jiným orgánům veřejné moci. To je vlastně základní princip statistiky, který garantuje zákon.“

Jaký prospěch mohou mít Romové z toho, že se přihlásí ke své národnosti?

„Uvést při sčítání svoji národnost rozhodně dává smysl, protože početnost menšiny má potom vliv na prosazování jejích práv a zájmů, přidělování podpor a dotací, možnost mít dvojjazyčné nápisy, vyučování v menšinovém jazyce. V krajích, ve kterých žije aspoň pět procent lidí s jinou národností, mohou vznikat výbory pro národnostní menšiny. Početnost minority může mít vliv na podporu a dotace, tzn., že pak je možné získat víc peněz na kulturní festivaly, vzdělávání, časopisy a další projekty. A to nemluvím o tom, že lidé pak mohou svoji řeč používat při jednání s úřady nebo u soudu.“

autoři: Iveta Demeterová , Rena Horvátová
Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.