Komunální volby 2022 – speciál z Ústí nad Labem

13. září 2022 10:25

Letos kandiduje v Ústí nad Labem 13 politických subjektů. To je o dva méně, než jich kandidovalo v roce 2018, kdy se jich o hlasy voličů utkalo 15.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky.

 1. Co byste udělali pro zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí obyvatel města?
 2. Jakým způsobem byste zajistili větší čistotu v ulicích a na sídlištích?
 3. Jaká bude vaše strategie oprav a údržby silnic a chodníků ve městě?
 4. Mělo by město podporovat profesionální hokejový a fotbalový klub? Pokud ano, kde na to vzít peníze?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Ústí nad Labem:

Aliance pro Ústí

ANO 2011

Komunistická strana Čech a Moravy

Občanská demokratická strana

PRO! Ústí

PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

SPOLEČNĚ Ústí nad Labem

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Svoboda a přímá demokracie (SPD) s podporou politické strany Trikolora

ÚSTECKÉ FÓRUM OBČANŮ

Vaše Ústí

Za lepší Střekov

Zdraví Sport Prosperita

Aliance pro Ústí

1. Co byste udělali pro zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí obyvatel města?

Město potřebuje koncepční řešení otázky bezpečnosti jak centra, tak jednotlivých městských obvodů. Je zapotřebí spolupráce zastupitelů s PČR a městskou policií. Zaměříme se především na zvýšení počtu městských strážníků v ulicích, na důsledné hlídkování a kontrolu městskou policií na problematických místech, jako jsou např. Mírové náměstí, Revoluční ulice a vyloučené lokality, kde se dost často nachází bezdomovci nebo skupiny osob ohrožující ostatní. Je zde nepořádek, lidé se cítí ohroženi a tomu odpovídá jejich chování. Většina Ústečanů se těmto lokalitám snaží vyhnout. Nelze například jen projíždět motorizovanou posádkou městské policie a sledovat trestnou činnost kamerovým systémem. Je důležité zajistit, aby zde tyto osoby nepobývaly, a předcházet tak nežádoucímu chování. Chceme, aby znovu platilo, že "každá ulice má svého strážníka", a Ústí bylo bezpečným městem pro místní obyvatele i lákavým pro turisty.

2. Jakým způsobem byste zajistili větší čistotu v ulicích a na sídlištích?

Prověřit počet umístěných odpadkových košů a poté případně instalovat nové. Koše musí být pevně umístěné a zakryté, aby se předešlo přeplnění, převrácení či přehrabování se v nich, a tím znečištění okolí a zápachu. Frekvence svozu musí být dostatečná, ve velmi frekventovaných místech, kde dochází k nepořádku, umístit zapuštěné koše či kontejnery na tříděný odpad, které řeší estetickou i funkční stránku. Ohledně zajištění úklidu veřejných prostor je možné ve spolupráci s ÚP zvýšit počet pracovníků Veřejně prospěšných prací. Napomůže to i možnosti zajistit výdělek lidem, kteří velmi těžce shání práci. Další možností je využití odsouzených osob k alternativnímu trestu, to zajistí úsporu mzdových nákladů i bonus ve formě poskytnutí socializačních návyků těmto lidem. Dále by bylo vhodné, aby městské části aktivně iniciovaly a spolupořádaly pravidelné větší úklidové akce, kterých se zúčastní i obyvatelé dané lokality. Sami jsme úklid opakovaně organizovali ve Svádově v okolí cyklostezky.

3. Jaká bude vaše strategie oprav a údržba silnic a chodníků ve městě?

Město by mělo mít jasnou koncepci a strategii oprav a údržby komunikací. Je třeba provést analýzu aktuálního stavu komunikací spadajících do vlastnictví města, potažmo ÚMO, a vypracovat plán oprav, kde je nutné zohlednit frekventovanost komunikací a postupovat podle něj s tím, že přednost má případný havarijní stav. Dále je třeba se zaměřit na kvalitu a hlavně dlouhodobou strategii oprav, tj. neřešit stav silnic a chodníků jen dočasnými záplatami, což se nyní děje. Zakázky zadávat zkušeným a prověřeným firmám, které za provedenou práci musí nést finanční odpovědnost. Klasickým problémem je nesmyslné opakované rozkopávání jedné komunikace v krátkém časovém rozestupu, kdy různé subjekty provádí práce na inženýrských sítích, přičemž by se tyto práce daly sloučit do jedné výkopové akce a sladit i s opravami komunikací. Město také zanedbává odstraňování plevele a náletových dřevin na silnicích a chodnících, ty jsou touto zelení ničeny, a následná oprava si pak žádá velké investice.

4. Mělo by město podporovat profesionální hokejový a fotbalový klub? Pokud ano, kde na to vzít peníze?

Město by mělo podporovat profesionální sportovní kluby marketingově – tzn. propagací na stránkách, spoluprací při různých akcích apod. Úkolem města by měla být pomoc dětem a mládeži, tzn. financování sportovních klubů pečujících o naše nejmladší sportovce a podílení se takto na jejich všestranném rozvoji. Finančně by se měly podporovat děti a mládež ve spolcích a dále menší a lokální nekomerční sportovní akce. V tuto chvíli na ně příliš finančních prostředků nezbývá. Profesionální kluby by měly mít své sponzory, tak jak je to i v jiných městech. Spolufinancovat provoz těchto klubů není v zájmu města. Bližší informace lze nalézt v našem programu a blogu na stránkách www.alianceprousti.cz.

ANO 2011

1. Co byste udělali pro zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí obyvatel města?

Vnímám, že občané nemají ve městě pocit bezpečí. Velmi tomu nahrává množství osob bez zaměstnání, které lelkují po centru města v jakoukoli denní i noční dobu, povalují se na lavičkách, hlasitě obtěžují procházející a zanechávají po sobě nepořádek. V předchozím období tomu ještě přispívaly problémy na linkách MHD, kdy tito spoluobčané zneužívali veřejné dopravy a přepravovali se bez patřičných dokladů, přičemž obtěžovali spolucestující. To se již podařilo minimalizovat, ovšem za velkých personálních nákladů.

S revizory v MHD jezdí asistenti prevence kriminality i strážníci městské policie, což v důsledku vede k jejich nedostatku na veřejném prostranství. Cílem je zajistit více strážníků do služby městské policie, aby mohly být doplněny pěší hlídky zvláště v centru města. Bez nich se tamní situace bohužel nemá šanci zlepšit.

2. Jakým způsobem byste zajistili větší čistotu v ulicích a na sídlištích?

Jako každá činnost i úklid města je limitován volnými zdroji rozpočtu. Dnes je definována odpovědnost na poli čistoty veřejného prostoru mezi jednotlivými obvody a magistrátem ve Statutu města Ústí nad Labem. A z toho plynou neustálé dohady, kdo se má o co starat. Osobně preferuji, aby běžnou péči zajišťovaly jednotlivé obvody. Stavebně technickou část by pak měl mít na starost magistrát. Nemělo by také docházet k tomu, že obvody očekávají pomoc státu prostřednictvím pracovníků VPP a nemají na to připravené prostředky ve svých rozpočtech.

Další možností je mít vytvořený profesionální tým, který by měl ve své náplni práce právě péči o veřejný prostor. Takový tým by mohl být organizován v Městských službách.

3. Jaká bude vaše strategie oprav a údržby silnic a chodníků ve městě?

Strategie generálních oprav, drobnějších oprav i udržování závisí hlavně na stavebně technickém stavu komunikací. Situaci dále komplikuje vlastnictví jednotlivých komunikací, neboť ve městě je část komunikací v majetku Ústeckého kraje. Stav komunikací je definován v pasportech a je jen na shodě politických klubů, jaké procento z rozpočtu města na opravy a údržbu či investiční akce do této oblasti poputuje. V praxi to znamená mít připravené projekty na zásadní investiční akce dle stavu jednotlivých komunikací. Investice pak také musíme provádět komplexně, aby komunikace občanům ulehčovaly přesun městem, nikoliv naopak.

4. Mělo by město podporovat profesionální hokejový a fotbalový klub? Pokud ano, kde na to vzít peníze?

Nedomnívám se, že by mělo být rolí města podporovat profesionální hokejový nebo fotbalový klub. Jako soukromé subjekty jsou odpovědny za své hospodaření. Potřebné prostředky pro svou profesionální činnost by měly zajištovat jejich orgány, nikoliv město. To by mělo podporovat sportovní mládež v těchto klubech, a to za předpokladu, že tyto kluby mládež vychovávají. Což se samozřejmě děje i nyní. Také si umím představit, že město uzavře s profesionálními kluby v nejvyšších soutěžích smlouvy o propagaci s pevně danými podmínkami, které budou přísně kontrolovány, a na základě této smlouvy pak město vyplatí klubům smluvní částku. Na takové dohodě mohou vydělat obě strany.

Komunistická strana Čech a Moravy

1. Co byste udělali pro zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí obyvatel města?

Pro zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí obyvatel měst je nutné věnovat podstatně větší pozornost: - posílení stávajícího počtu Městských strážníků, kteří musí být v ulicích vidět a nekompromisně řešit veřejný pořádek, přestupky za úzké spolupráce ze státní policií.

Posílit získání většího počtu Asistentů prevence kriminality, zejména ve vyloučených lokalitách. Na těchto změnách a podpoře této problematiky je nutné úzká spolupráce neziskového sektoru s orgány a organizacemi, které se této problematice věnují.

2. Jakým způsobem byste zajistili větší čistotu v ulicích a na sídlištích?

Začít zvažovat utvoření Technických služeb, zřízených k udržování pořádku, čistoty ve městě, údržbu a obnovu městské zeleně na sídlištích, v parcích a ulicích města. Samozřejmě posílit městský rozpočet v této oblasti. Z úřadem práce posílit získávání veřejně prospěšných pracovníků, financovaných státem pro úklid celého města, obvodů, sídlišť.

Rozšířit kamerový systém ve městě pro městskou policii, aby mohla kontrolovat zejména vzniky skládek u popelnic a po celém městě a okamžitě nekompromisně proti těmto lidem zasáhnou a řešit v přestupkových řízení. Pravidelnou pochůzkovou činností strážníků městské policie, kontrolovat nejvíce narušené území města, nepřizpůsobivými občany, kteří dělají velký nepořádek a tvrdě zasáhnout,aby to po sobě uklidili a vykázat je z dané oblasti.

3. Jaká bude vaše strategie oprav a údržby silnic a chodníků ve městě?

Je nutné za úzké spolupráce z obvodními radnicemi řešit posílení rozpočtu města na opravy silnic, chodníků v našem městě a vyhodnotit postupnou opravu všech problémových silnic, chodníků. Budeme podporovat větší aktivitu při získávání dotací od vlády, Evropské unie k opravám chodníků, silnic. Podpoříme ustavení komise města k řešení stavu městských komunikací a stanovení pořadí oprav a přípravy projektů k získání dotačních titulů v této oblast.

4. Mělo by město podporovat profesionální hokejový a fotbalový klub? Pokud ano kde na to vzít peníze?

Velký dluh má město ve sportovní infrastruktuře, dlouhodobě plánovaný vznik druhé ledové plochy, oprava a údržba dětských a školních hřišť na to se musí město získat finanční dotace z vyhlášených dotačních titulů či za spolupráce s podnikatelskými subjekty.

Určitě jsme pro podporu hokejového a fotbalového klubu dle daných finančních možností města, podporovat získávání soukromých podniků, investorů do podpory tohoto odvětví. Měst určitě musí v rozpočtu a za podpory vyhlašování dotačních programů pro sport finanční prostředky pro podporu dětských a mládežnických sportů a nižší soutěže dospělých, stejně tak rekreační masové sportovní aktivity.

Občanská demokratická strana

1. Co byste udělali pro zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí obyvatel města?

Základním krokem je finanční a personální posílení městské policie. Je důležité klást důraz na prevenci, proto musí být strážníci více vidět v ulicích. Chceme rozšířit kamerový systém v problematických lokalitách.

2. Jakým způsobem byste zajistili větší čistotu v ulicích a na sídlištích?

Klíčem k tomuto cíli je efektivnější nastavení procesů úklidu města stávajícími organizacemi, tedy fmou AVE a příp. Městskými službami. Největší problém je v centru města, z důvodu příslušnosti jednotlivých veřejných prostranství různým subjektům se stává, že část lokality je uklizena, o kousek dál je nepořádek. Zároveň by chtělo zajistit větší počet odpadových nádob na veřejných prostranstvích, zejména ke třídění odpadu. Pochopitelně je nutné více využívat veřejně prospěšných prací.

3. Jaká bude vaše strategie oprav a údržby silnic a chodníků ve městě?

Prioritou oprav jsou komunikace, po níž vedou trasy MHD, a komunikace pro tranzitní dopravu městem. Zvýšenou potřebu údržby vyžaduje městské centrum, které musí být výstavním klenotem města. Objem oprav dopravní infrastruktury bude pochopitelně záviset na konkrétním rozpočtu města, bude nutné spolupracovat s ŘSD a SÚS při realizaci oprav státních, resp. krajských silnic.

4. Mělo by město podporovat profesionální hokejový a fotbalový klub? Pokud ano, kde na to vzít peníze?

V ČR je zvykem, že místní samospráva podporuje sportovní kluby, dokonce i ty profesionální. V případě ústeckého hokeje i fotbalu město vlastní stadiony a investovalo do nich nemalé prostředky. To je zásadní podpora. Dovedu si představit, že kluby budou městu platit symbolické nájemné. Vedení města může vstoupit do případného jednání se sponzory. Finanční podpora sportu z rozpočtu města by měla směřovat k mládeži, pochopitelně nejen v rámci fotbalu a hokeje.

PRO! Ústí

1. Co byste udělali pro zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí obyvatel města?

Jsou potřeba napravit dvě věci. Zaprvé prevence – musíme nastavit jasnou sociální politiku města a postupně rozšiřovat fond městských bytů, díky kterým můžeme bránit vzniku problémových míst. Inspirací nám může být třeba Chomutov nebo Liberec.

Zadruhé restrikce – je nutné zlepšit kondici a autoritu městské policie. Chceme navýšit počet strážníků, ale víme, že je problém sehnat nové vhodné lidi. Musí se zlepšit jejich ohodnocení a vnitřní motivace, aby jednali ze svého popudu a nikoliv až po zavolání občanem. Samozřejmě je potřeba koordinovat společné snahy i se státní policií. S tím souvisí udržování fondu kamer městské policie, který musí být funkční a koncentrovanějších v problémových lokalitách.

Osobně bych raději viděl ve vybraných místech, například v ulici Hrnčířská, stabilní přítomnost policisty. Nikoliv ho jen vidět projet v autě.

2. Jakým způsobem byste zajistili větší čistotu v ulicích a na sídlištích?

Jsme jedním z mála krajských měst, které si zprivatizovalo kompletně své technické městské služby a na stavu pořádku města to jde vidět. Jednoznačně chceme, aby se údržba a úklid vrátily pod město. Současná péče o zeleň a mobiliář je katastrofální. Chceme, aby naše městské služby postupně přebíraly agendu od AVE.

Jsme také jediným velkým městem, kde máme sloučený odbor dopravy a majetku. Ten se stará o údržbu a pořádek veřejného prostoru. Chceme, aby péči o veřejný prostor měl samostatný odbor.

3. Jaká bude vaše strategie oprav a údržby silnic a chodníků ve městě?

Tady je potřeba vyřešit tzv. statut města. Je to vyhláška, kterou se město dělí a organizuje. My máme čtyři obvody, ale nemáme vyřešené pořádně jejich financování a především je hrozný zmatek v rozdělení odpovědnosti za správu komunikací a zeleně. To chceme napravit, aby občan neustále neslyšel výmluvy typu: "víte, to patří obvodu", nebo obráceně. Zkrátka je potřeba do toho vnést přehlednost. Chceme, aby již zmiňované městské služby přebraly systematicky údržbu silnic a chodníků, jako to dělají technické služby města Liberec.

4. Mělo by město podporovat profesionální hokejový a fotbalový klub? Pokud ano, kde na to vzít peníze?

Chceme pokračovat v dohodnuté strategii podpory sportu, která vyjmenovává preferované sporty, ale především se věnuje "amatérskému" sportu, aby každý občan spravedlivě našel možnosti svých oblíbených pohybových aktivit.

PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

1. Co byste udělali pro zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí obyvatel města?

Zvýšíme bezpečnost ve městě. Chceme více pěších hlídek strážníků v ulicích, to je naše hlavní priorita. Kde na to vezmeme? Momentálně je Ústí nad Labem 40% podstav, naším cílem je počet hlídek zdvojnásobit a dostat je do ulic. Je nám jedno, zda budou používat kola, segway nebo jiný prostředek. Vše bude záviset od rozpočtu. Současné plánování vedením MP je nefunkční, hlídky jsou přetížené, nestíhají své obvody. Chceme jim obvody upravit tak, aby se chodila kratší trasa a tím bude strážník schopen udělat okruh vícekrát a např. na náměstí se ukáže 6x za směnu, místo 2x nyní (příklad), cílem bude chodit častěji na nejproblémovější oblasti. Lidé se nás budou ptát, kde na to vezmeme finance. Zde je náš další bod, kde říkáme, že chceme sloučit firmy města pod jednu společnost nebo zrušit a tím najdeme potřebné finance na chod MP. Příkladem je společnost Metropolnet, zde navrhujeme sloučit pod MSUL.

Protože bereme bezpečnost jako hlavní prioritu, chystáme se 23.8. spustit petici za odvolání řed…(zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

2. Jakým způsobem byste zajistili větší čistotu v ulicích a na sídlištích?

Navrhujeme fungující Technické služby pod správou města, momentální situace je ve městě hrozná. AVE nefunguje a kontrola obvodů a magistrátu selhává. Město plave v odpadcích. Nebaví nás poslouchat, co je magistrátu a co obvodu. Občan nemůže chodit s mapou po městě a zjišťovat, kdo je za co odpovědný. Zde to vidíme jako selhání řízení obvodů a magistrátu, je potřebná změna. Navíc navrhujeme zřízení i péče o zeleň, která zde chybí. Zda by toto oddělení patřilo pod Technické služby nebo MSUL je otázkou budoucího jednání.

Musíme ale řešit i nádoby na odpad, zde chceme zahájit projekt podzemních kontejnerů (řeší to větší bezpečnost, nádoba je objemnější = méně svozů a další uspořené finanční prostředky). Tento projekt je již vypracovaný a jsou vytipované lokality, kde lze začít. Stávající koalice projekt zazdilo, my se ho chystáme otevřít.

3. Jaká bude vaše strategie oprav a údržby silnic a chodníků ve městě?

Zde opravy musí spadat pod Technické služby města, které navrhujeme zřídit. Je potřeba se starat o pravidelnou údržbu, to se dá zajistit i úklidem. Tím, že obojí bude spadat pod jednu společnost, měl by se automaticky znát celkový stav komunikací a podle toho plánovat jak údržbu, tak i opravy. Práce na úseku oprav komunikací nekončí v zimě ani v létě. Vše se musí provádět v součinnosti, ne tak jako nyní např. v Praze, kdy se něco rozkope a za měsíc přijde městská část a opět zde začne kopat, protože dva úředníci spolu nekomunikují apod.

Pokud se ptáte na stav chodníků v Ústí nad Labem, které jsou v nepořádku, možná by bylo vhodnější se zeptat, zda jsou komunikace, které jsou v pořádku. Skoro NEJSOU! Situace města je tak zoufalá, že vedení města samo neví, jak dál. Podívejte se třeba na silnici z Dobětic do Krásného Března, ulice Žukovova na Střekově nebo ze Sever Terasy trolejbusem (51) do centra, to je o zuby. Pokud chcete třeba chodník, ze kterého se stává postupem času les, jdete se …( zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

4. Mělo by město podporovat profesionální hokejový a fotbalový klub? Pokud ano, kde na to vzít peníze?

Ano, ale profesionální hokej a fotbal si na sebe musí umět v první řadě vydělat, podpora jen do té úrovně, na kterou bude kvalita mužstva (nebudeme držet a dotovat soutěž, na kterou herně nebudeme mít mužstvo)

100% podpora mládeže, tam by se mělo začít. Máme dostatečné zázemí pro rozvoj mládeže, využívá město všechny potřebné dotační tituly na případnou výstavbu? Máme zde brownfield za městem, zde lze připravit nové sportovní centrum, který by se dalo napojit na golfový areál. Je potřeba zjistit možnosti, nechceme aby se mládež poflakovala po městě a bude mít naší plnou podporu, stejně tak jako profesionální sport, který by se měl držet v odpovídající kvalitě a úrovní krajského města. Neříkáme ale, že to bude hned druhý rok. Ústí nad Labem bylo vždy město sportu.

SPOLEČNĚ Ústí nad Labem

1. Co byste udělali pro zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí obyvatel města?

V první řadě si musíme uvědomit, jaké nástroje na to město má. Městská policii má dlouhodobě nenaplněné stavy a obecně postupuje dost neorganizovaně. Chybí nová strategie a pravidelné hodnocení, aby se vědělo, kolik policistů a kde chybí a jaké postupy fungují a které nikoliv. Můžeme si také vzít příklad v jiných městech, kde městská policie funguje lépe. Například Litomyšl, kde zavedli tzv. rajonizaci strážníků. Každá hlídka má přidělený rajon (ulici, čtvrť, část města), za který je odpovědný. Naším mottem je “každý zná svého strážníka”. Strážníci tak lépe budou znát místní problémy, lidé vědí na koho se konkrétně obrátit a bude vždy jasné, jaká hlídka zanedbává své povinnosti.

2. Jakým způsobem byste zajistili větší čistotu v ulicích a na sídlištích?

To je další problém, který musíme řešit systematicky. Prosazujeme obnovení Technických služeb města Ústí nad Labem, které budou zajišťovat úklid města, péči o zeleň, zimní údržbu a drobné opravy chodníků a silnic. Tento systém funguje ve většině městech a současný stav v Ústí nad Labemje naprosto nedostatečný. Díky tomu se nemusí kvůli každé díře muset vypisovat výběrové řízení, protože Technické služby budou mít k dispozici tzv. “rychlou rotu”, která drobnou opravu zařídí ihned. To sníži i administrativní žátěž magistrátu.

Naši strategii na zřízení Technických služeb města Ústí nad Labem najdete na našich webových stránkách: https://spolecne-usti.cz/cs/clanek/koncepce-rozvoje-mestskych-sluzeb-mesta-usti-nad-labem-7Lckn4.

3. Jaká bude vaše strategie oprav a údržby silnic a chodníků ve městě?

To souvisí s předchozí otázkou. Zřízení Technických služeb vyřeší i problém drobných oprav. V rámci Technických služeb bude fungovat oddělení, které drobné opravy zařídí do několika dnů od nahlášení vlatními silami. Také plánujeme zřídit opravdu funkční systém pro ohlašování rozbitých silnic a chodníků, který bude integrovaný pro celé město.

4. Mělo by město podporovat profesionální hokejový a fotbalový klub? Pokud ano, kde na to vzít peníze?

Město musí být partnerem sportu. Sport je pro město hrozně důležitý. Ale nemůžeme voličům slibovat, že nalejeme miliony do našeho hokeje a fotbalu. To by byl hloupý slib, protože víme, že na to nejsou peníze. Ty musí jít nejprve do oprav samotného Ústí nad Labem. Město musí být spolehlivý partner pro sportovní kluby, a pomáhat jim při hledání sponzorů. Ústecké firmy musí mít nejdřív pocit, že pro ně město něco dělá, a až potom budou ochotni dát své peníze na ústecký sport. Město by mělo více podporovat sport mládeže, kde nejde jen o přímou finanční pomoc, ale také pomoc při získávání financí pomocí různých dotačních titulů.

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

1. Co byste udělali pro zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí obyvatel města?

Bezpečnost, tedy spíše nebezpečnost našeho města, je to, co ústečáky trápí nejvíce! V tomto ohledu se jejich problémy vůbec neřešily. Mám pocit, že s nimi naši politici vůbec nemluví. Já jsem s lidmi v každodenním kontaktu. Necítí se tu bezpečně, především v centru města. Chceme-li do centra vrátit život, potřebujeme tu více policistů, kteří budou na bezpečnost dohlížet. Nevím, proč nemáme policejní služebny ve všech obvodech, nevím proč nefunguje spolupráce mezi státní a městskou policií, nevím proč nemáme nainstalovány kamerové systémy nad parkovišti….Toto vše musíme změnit hned poté, co k tomu dostaneme příležitost!

2. Jakým způsobem byste zajistili větší čistotu v ulicích a na sídlištích?

Ústí není čisté město, to ví každý, kdo tu bydlí. Covidová pandemie eskalovala enormní nárůst komunálního odpadu, ale i nyní, kdy se lidé vracejí z domova na svá pracoviště, to není o moc lepší. Jsem si jist, že radnice musí být v řešení tohoto problému mnohem inovativnější, modernější. Třeba technologie fungující na bázi internetu věcí dokážou ulevit městům a svozovým firmám. Hovořil jsem s přáteli podnikateli, kteří své technologie úspěšně uplatňují u nás i v zahraničí. Fungují na bázi bezdrátových čidel s výdrží několika let, které s pomocí k tomu učených přenosových sítí předávají naměřená data do centrálního úložiště. Data jsou dále zpracovány a následně pomáhají k efektivnějšímu plánování svozů. Například tím, že dokážou reagovat na změny, jako je přesun lidí z kanceláří do domácích pracovišť a případně zase zpátky. Sběrné vozy tak vždy jezdí na správná místa a jsou vždy plně vytížené. Efekt je jasně viditelný. Když se vše chytí za správný konec, zvýší se motivace jednotlivých do…(zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

3. Jaká bude vaše strategie oprav a údržby silnic a chodníků ve městě?

Čistota města, ale i kvalitní silnice, chodníky, cyklotrasy, stezky, to je pro nás samozřejmost. Územní plán města budeme zpracovávat a projednávat veřejně ve spolupráci s občany města. Zatím tu vše probíhá poměrně chaoticky, to se týká i liniových staveb a oprav všeho druhu. Lidem také chybí větší informovanost o tom, co se ve městě děje, či spíše, co se v něm chystá. Lidi zajímá, kdy se dočkají opravené silnice, chodníku nebo bezpečného přechodu. Chtějí svůj pohyb po městě přizpůsobit aktuální situaci a informace chtějí získat ideálně „online“. Zároveň by rádi sami magistrát moderní formou informovali o výmolu na silnici, rozbitém chodníku, nefunkčním veřejném osvětlení nebo třeba chybějící dopravní značce. Ve srovnání s jinými krajskými městy jsme v této potřebné komunikaci pozadu. Samostatnou kapitolou, která ale se zdravím našich komunikací souvisí, jsou auta v ulicích města. Asi mi dáte zapravdu, že zaparkovat auto v Ústí je docela dobrodružství. Když k tomu dostaneme příležitost…(zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

4. Mělo by město podporovat profesionální hokejový a fotbalový klub? Pokud ano, kde na to vzít peníze?

V nejpopulárnějších sportech, tedy ve fotbalu a hokeji, opravdu nejsme na výsluní, což mě mrzí. Profesionální sport je pro město důležitý. Rádi podpoříme každý smysluplný projekt, který bude transparentní a nebude pro město nepřiměřenou finanční zátěží. Podporu fotbalu a hokeje na té nejvyšší úrovni ale nevidím jen v přímé podpoře finanční. Chtěl bych přispět k tomu, aby ústečtí podnikatelé neopomenuli naše nejpopulárnější sporty při zvažování sponzorských aktivit a nehledali tyto příležitosti jen mimo hranice našeho města. Musejí mít ale jistotu, že jejich peníze budou využity tím nejlepším možným způsobem. Dlouhodobě se ale neobejdeme bez sportujících dětí a mládeže, tam vidím svoji prioritu. Nutně potřebujeme naše sportoviště modernizovat. Tady jsme zaspali, třeba i tím, že jsme nedostatečně využívali prostředky z evropských fondů. Ústí by si zasloužilo multifunkční halu, kde by se vyřádili vyznavači mnoha sportů na rozličných úrovních. Jsem si jist, že z dlouhodobého hlediska je po…(zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

Svoboda a přímá demokracie (SPD) s podporou politické strany Trikolora

1. Co byste udělali pro zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí obyvatel města?

Bezpečnost je jednou z nejdůležitějších věcí, kterou většina občanů v Ústí nad Labem vnímá jako nedostačující. Je zapotřebí provést několik změn, jako posílení městské policie a zvýšení jejího rozpočtu. Dále vybavit městskou policii nejmodernějším technickým vybavením, posílit kamerový systém a zajistit jeho funkčnost. Tím docílíme lepšího dohledu nad veřejným prostranstvím. Ovšem je i třeba s kamerovým systémem efektivněji pracovat, vyhodnocovat jeho záznamy a na jejich základě řešit s nulovou tolerancí zaznamenané přestupky, tak jako je to možné v případě dopravních přestupků.

Další nutná změna se musí projevit především v posílení pěších hlídek v ulicích. Zasadíme se o vybudování služeben přímo ve vyloučených lokalitách.

Dále chceme ve vyloučených lokalitách podpořit asistenty prevence kriminality a zvýšit činnost sociálních pracovníků v terénu, s důsledným využíváním platných zákonů a vyhlášek.

2. Jakým způsobem byste zajistili větší čistotu v ulicích a na sídlištích?

Řešením je zřízení telefonního čísla a zpřístupnění odkazu na webových stránkách města, který by sloužil k nahlášení nepořádku i s datem ohlášení a vyřízení požadavku.

Dále je potřeba zajistit pravidelný úklid a dohled nad ním. Zde je řešením založit městskou společnost – Technické služby. Město může tímto způsobem pružněji reagovat a mělo by též okamžitou možnost kontroly. Díky tomu, že tato společnost bude v majetku města, může úzce spolupracovat nejen s občany, ale i s městskými obvody. Výsledkem bude za lepší cenu rychlejší řešení úklidu.

3. Jaká bude vaše strategie oprav a údržby silnic a chodníků ve městě?

Město Ústí nad Labem má dlouhodobě tristní stav vozovek a chodníků.

První fází řešení tohoto problému je stejně jako u tématu čistoty zřízení telefonního čísla a odkazu na webových stránkách města pro nahlášení poškození vozovky či chodníku, kde by se zapsalo datum ohlášení i vyřízení opravy. Cílem je zrychlit proces mezi nahlášením a finální opravou.

Další fází je fyzická oprava. Zde je řešením použít městskou společnost – Technické služby. Opět stejně jako u tématu čistoty tímto docílíme rychlejší realizace oprav a údržby s důslednější kontrolou kvality provedené práce.

4. Mělo by město podporovat profesionální hokejový a fotbalový klub? Pokud ano, kde na to vzít peníze?

Město by každopádně mělo podporovat děti a dorost ve fyzických aktivitách. Obzvláště teď v době po covidu, kdy cca 2 roky byl omezen sport a fyzické vyžití. Co se týká profesionálních klubů, tak je na vedení těchto klubů, aby svou činností oslovilo co nejvíce sponzorů a zajistilo si financování. Je na pováženou, pokud valnou většinu hradí město. Peníze města mají pomoci všem dětským a dorostovým sportovcům, ale financování profesionálních klubů by si měl z větší části zajistit sám klub, respektive jeho vedení.

ÚSTECKÉ FÓRUM OBČANŮ

1. Co byste udělali pro zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí obyvatel města?

Jsou to v podstatě čtyři body, které máme ve volebním programu.

Navýšit počet strážníků na 200 a zvýšit jim platy a nastavit jim zajímavé benefity. Budou více v ulicích a musí více aktivně na místě pokutovat nedodržování „pravidel“.

Využívat více institutu vyhoštění z města.

Vyčistit centrum města a okolí od dealerů a uživatelů drog.

Vykupovat celé nemovitosti ve vyloučených lokalitách městem a postupně tak vytlačit obchodníky s chudobou a na ně navázané různé parazity.

A pokud uspějeme v senátních volbách, budeme iniciovat odstranění nesmyslné podmínky pro přijímání nových strážníků a tím je maturita. U PČR již této podmínka není. Zůstala nesmyslně jen u strážníků městské policie.

2. Jakým způsobem byste zajistili větší čistotu v ulicích a na sídlištích?

Úklid na obvodech svěřit celý jen jim a naším cílem je vytvořit tzv. Městský podnik, který by zajistil svými silami a zapojením veřejně prospěšných pracovníků pravidelný a lepší úklid širšího centra města.

3. Jaká bude vaše strategie oprav a údržby silnic a chodníků ve městě?

V programu máme navýšení rozpočtu na opravy silnic a chodníků o 100 mil. Kč. K tomu by právě městský podnik měl řešit spolu s úklidem také drobné opravy komunikací hlavně děr, na které by mohli také občané upozorňovat v mobilní aplikaci.

4. Mělo by město podporovat profesionální hokejový a fotbalový klub? Pokud ano, kde na to vzít peníze?

Pokud chceme být jako krajské město na úrovni jiných měst, tak musí podporovat nejen fotbal a hokej, ale i basketbal, volejbal, florbal, futsal a americký fotbal. Pokud tedy chceme, aby měli děti své vzory a vraceli se tím po covidu opět ke sportu a jen netloustli u počítačů.

Kde na to vzít? Za nás to šlo, pak ale začal pak Kubec a ANO škrtat, a dopadli jsme tak jak jsme dopadli. V jiných krajských městech to jde, dávají tam do sportu okolo 100 mil. a my jen 50 mil. Liberec, Hradec Králové, České Budějovice a další. Peníze na to musíme najít, sponzoři nefungují, ale musí začít fungovat lépe i kraj a stát.

Vaše Ústí

1. Co byste udělali pro zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí obyvatel města?

Jeden z klíčových kroků už Vaše Ústí prosadilo a v současné době finišuje – jde o návrat Policie ČR do Krásného Března po 11 letech. Vše, od první čárky ve studii přes složitou projektovou dokumentaci po veřejnou zakázku a samotnou stavbu, stihla neštěmická radnice za tři roky, což je na poměry Ústí nad Labem neuvěřitelně krátká doba. Projekt byl od počátku připravovaný ve spolupráci s policií a umístění služebny uprostřed sídliště je ideální.

Mimo to jsme prosadili kontroly v MHD na problémových linkách, spojené s nástupem předními dveřmi a vytvořili zázemí pro městskou policii přímo uprostřed sídliště Mojžíř.

Do budoucna je důležité změnit přístup městské policie. Strážníci místo rozdávání pokut za špatné parkování musí být 24 hodin denně, 7 dní v týdnu v ulicích, na sídlištích a v problémových lokalitách. MP se stejně jako Policie ČR potýká s nedostatkem lidí, proto je potřeba spustit profesionální náborovou kampaň a dostat do služby nové strážníky.!

2. Jakým způsobem byste zajistili větší čistotu v ulicích a na sídlištích?

Zdaleka nejlépe se osvědčilo zapojení dlouhodobě nezaměstnaných do veřejně prospěšných prací. Bohužel v posledních letech narážíme na problémy s financováním – stát posílá na podporu těchto lidí stále méně peněz, navíc pozdě. Letos například až v květnu. Práce těchto lidí je často nedoceněná, proto je důležité je motivovat benefity a příplatky jako běžné zaměstnance. Díky tomu neštěmická radnice za posledních 8 let zaměstnala na tři tisíce lidí, kteří do té doby neměli na pracovním trhu šanci. Většina z nich se díky trvalé práci zbavila dluhů a exekucí a následně si našla běžné zaměstnání. Navíc, když sami pochází z problémových lokalit, snaží se působit na své okolí, aby další nepořádek nevznikal. Pokud půjdou cestou jako Neštěmice i další městské obvody, změní se nejen podoba města, ale i sociální složení obyvatel.

3. Jaká bude vaše strategie oprav a údržby silnic a chodníků ve městě?

Strategie je přesně to, co městu u údržby a oprav majetku chybí. Zdaleka nejde jen o chodníky a silnice, ale také školy, školky, domovy pro seniory či krematorium. Dluh na městském majetku odhadujeme na hrozivých 8 – 10 miliard korun. S ohledem na to, v jaké finanční situaci je město, je naprosto nezbytné strategii odrazit od možností dotací, jak národních, tak evropských. Město není na nové programovací období IROP vůbec připravené, přitom první výzvy už běží. Možnost získat stamiliony na revitalizace škol či domovů pro seniory, si nemůžeme nechat ujít, je proto nezbytné co nejdříve přichystat projekty a o dotace žádat.

V případě oprav silnic a chodníků dotace pro obce pravděpodobně opět nebudou, i tady se musí přichystat jednoduchá strategie – opravy by měly jít podle toho, v jak špatném stavu jsou komunikace a chodníky a jak jsou vytížené. Logicky by tedy měla přijít řada nejdřív na ty nejvytíženější silnice a chodníky v nejhorším stavu. Jde například o ulici Výstupní.

4. Mělo by město podporovat profesionální hokejový a fotbalový klub? Pokud ano, kde na to vzít peníze?

Město má v první řadě podporovat mládežnický sport, což se děje. Platná sportovní koncepce schválená napříč politickým spektrem počítá i s podporou profesionálního sportu, nejen fotbalu a hokeje, ale i volejbalu či basketbalu.

U fotbalu a hokeje je situace specifická – kromě přímých dotací do mládeže i profesionálních klubů město navíc platí provoz obou stadionů. Pokud se těmto klubům nepodaří vrátit se do první, respektive druhé ligy, musí dojít a podle koncepce dojde už příští rok ke krácení dotace. Ta by měla odpovídat podpoře amatérského sportu.

Za lepší Střekov

1. Co byste udělali pro zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí obyvatel města?

Kopie našeho volebního programu, kde máme přesně tuto problematiku

Bod č.1 - Bezpečnost

CÍL: větší pocit bezpečí ve veřejném prostoru (osobní, majetek)

- kvalitní kamerový systém

 • respekt k soukromí (kamery pouze na veřejné prostory)
 • kamery s dohledem v reálném čase (frekventovaná místa, parky, dětská hřiště, sportoviště, školy)
 • autonomní kamery bez dohledu, se 14 denní pamětí, pro objasnění kriminality (parkoviště, parkování kol, křižovatky, odpočinková místa)

- zvýšení počtu městských policistů (navýšení rozpočtu)

 • zvýšení platů městských policistů (obsazení volných míst, atraktivita pro zkušené)
 • zlepšení pracovních podmínek městských policistů (služebny, vybavení, benefity)

- zlepšení koordinace a komunikace úřadu se státní, dopravní a městskou policií

 • pravidelná setkání (svodka kriminality, úpravy dle doporučení pro větší prevenci)
 • řešení konkrétních problémů v koordinaci (cílený dohled rizikových míst, větší akce).

2. Jakým způsobem byste zajistili větší čistotu v ulicích a na sídlištích?

V našem volebním programu je čistota průsečíkem několika bodů

Bod č.1 – Bezpečnost (kamery jako prevence znečištění a objasnění)

Bod č.2 – Údržba zeleně

Bod č.5 – Hřiště, sportoviště, parky, odpočinková místa

Bod č.7 – Evidence problémů k řešení (efektivně řešit problémová místa)

Klíčem k dosažení větší čistoty je nejen výrazné zlepšení organizace úklidových prací, jejich kontrolu, ale především v prevenci vytváření nepořádku. V Ústí nad Labem je potřeba výrazně zpřísnit pokuty za znečištění a zároveň dát možnost občanům odpadky různého druhu odhodit na správné místo. Např. instalovat malé popelníky a začít důsledně postihovat odhazování nedopalků. Stejně tak instalovat koše, a to i na tříděný odpad, a důsledně postihovat odhození odpadků a žvýkaček. Na problémová místa instalovat kamerový systém a důsledně postihovat znečisťovatele.

3. Jaká bude vaše strategie oprav a údržby silnic a chodníků ve městě?

Kopie našeho volebního programu, kde máme přesně tuto problematiku

Bod č.3 - Opravy komunikací (chodníky a silnice)

CÍL: Zmapování stavu poškození chodníků a silnic s následnou prioritizací oprav dle koeficientů

- Výrazné navýšení rozpočtu jak obvodu, tak magistrátu na opravy komunikací

 • Pokud je jedna část silnice opravována 4-6x do roka, je lepší ji opravit kompletně za menší peníze a s řádným projektovým zpracováním.

- Pečlivá evidence poškození a následná prioritizace dle vytížení – koeficientu

 • Musí existovat důkladná evidence komunikací pod evidenčním číslem s uvedením četnosti chodců, řidičů, evidence poškození např. v %. Podle koeficientu, který je kombinací využívanosti chodníku, silnice proti jeho poškození bude jasné, kde je potřeba začít s opravami.

- Spolupráce občanů při hlášení problémových míst

 • Obvod není schopen registrovat všechna poškození komunikací. Pro oznámení problému bychom chtěli rozšířit a zjednodušit občanům možnosti hlášení problémů a náhled do evidence. Telefo…(zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

4. Mělo by město podporovat profesionální hokejový a fotbalový klub? Pokud ano, kde na to vzít peníze?

Ne, pokud město nemá pravidelně přebytky rozpočtu a nedostává se financí na úklid, opravy, rekonstrukce, základní občanskou vybavenost.

Financování profesionálních sportovců by mělo být rozhodně úlohou soukromých společností v rámci jejich marketingu a nikoliv města, které nemá finance na základní potřeby obyvatel což je případ města Ústí nad Labem

Kopie našeho volebního programu, kde máme podporu sportu, ale především pro sportování dětí a mládeže.

Bod č.3 - Vyšší podpora sportu a volnočasových aktivit

CÍL: Srovnání dotací pro místní kulturu a sport

 • Zvýšení finanční podpory sportovních a volnočasových aktivit
 • Podpora mládežnických klubů na území obvodu Střekov
 • Vybudování kvalitních sportovišť a míst pro aktivní odpočinek

Kompletní volební program hnutí Za lepší Střekov je k dispozici na našem webu

www.zalepsistrekov.cz/program-2022-2026

Zdraví Sport Prosperita

1. Co byste udělali pro zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí obyvatel města?

BEZPEČNOST

Současný stav. Ústí je aktuálně na 172. místě z 206 hodnocených měst ČR v oblasti kvality života, kde jedním z parametrů je bezpečnost obyvatel. V Ústí operují gangy, prodávají se drogy atd., vše bez pozornosti bezpečnostních orgánů.

Náš cíl, Ústí se stane městem s bezpečným veřejným prostorem

Jak provedeme

Zvýšíme pravomoci starostů městských obvodů. Starostové znají situaci ve svém obvodu a umějí ji řešit.

Obnovíme obvodní oddělení Policie ČR na Severní Terase.

Zajistíme spolupráci Policie ČR a Městskou policií.

Obnovíme společné hlídkové služby Policie ČR a MP.

Zvýšíme počty bezpečnostních kamer na místech, kde je nejvíce narušován veřejný pořádek.

Podpoříme preventivní programy zaměřené na potírání kriminality.

Co získá Ústí zvýšením bezpečnosti

Bezpečný veřejný prostor, kde se může každý Ústečan bez obav realizovat.

Zásadně snížíme škody vzniklé trestnou činností.

Zásadně zvýšíme kvalitu života ve městě Ústí nad Labem.

2. Jakým způsobem byste zajistili větší čistotu v ulicích a na sídlištích?

POŘÁDEK A ČISTOTA

Současný stav. Město Ústí kleslo za poslední čtyři roky v péči o pořádek a čistotu na samé dno. Město nedokáže vymáhat pořádek po obyvatelích, nedokáže kontrolovat a penalizovat firmy, které mají pořádek zajišťovat. Město neumí komunikovat s obvody, které mají pořádek ve své gesci.

Náš cíl. Město Ústí se musí stát opět čistým a upraveným městem se spokojenými obyvateli žijícími v pořádku a čistotě.

Jak provedeme

Navýšíme rozpočet města i obvodů pro pokrytí nákladů na zajištění pořádku

Zvýšíme pravomoci městských obvodů směrem k pořádku a čistotě

Zavedeme programy spolupráce občanů s městem při udržování obecních prostranství

Zapojíme Městskou policii do kontroly dodržování pořádku a čistoty.

Strážníci MP budou okamžitě penalizovat osoby způsobující nepořádek.

Co získáme zvýšením čistoty a pořádku

Čistota a pořádek může být významným parametrem zastavení stěhování Ústečanů do jiných regionů.

Udržet Ústečany v Ústí nad Labem, nestěhovat se z Ústí je náš základní programový cíl.

3. Jaká bude vaše strategie oprav a údržby silnic a chodníků ve městě?

Současný stav. Ústí je v kvalitě povrchů silnic a chodníků ve standardu měst v ČR.

Ústecké komunikace, co se jejich povrchu týká, nejsou v ideálním stavu, ale jejich kvalita odpovídá finančním možnostem města, ale i možnostem dalších správců, kterými jsou stát a Ústecký kraj.

Našim cílem jsou kvalitní silnice a chodníky ve městě za rozumnou cenu odpovídající možnostem města Ústí, státu a Ústeckého kraje.

Cíl naplníme ve 2 rovinách

Veřejné komunikace v gesci města

V rozpočtu města vyčleníme na údržbu veřejných komunikací v gesci města Ústí přibližně stejnou částku jako v předchozích letech.

Ve spolupráci s obvody provedeme odbornou analýzu aktuální kvality povrchů všech komunikací v gesci města. Dle výsledků analýzy připravíme plán oprav a údržby, který budeme naplňovat.

Komunikace v gesci kraje a státu

Vyvineme významně větší tlak na správce páteřních komunikací ve městě (kraj, stát) směrem k opravám a údržbě ústeckých komunikací v jejich gesci. Zde je naší prioritou oprava mostu E. Beneše.

4. Mělo by město podporovat profesionální hokejový a fotbalový klub? Pokud ano, kde na to vzít peníze?

Podporu sportu v ČR definuje Zákon 115/2001 Sb. o podpoře sportu, který jasně říká, kdo a jak může být financován z veřejných financí.

Města a obce mají dle zákona financovat pohybové aktivity dětí a mládeže.

Zákon ale městům umožňuje podpořit sport i pro svou reprezentaci.

Tragédií je, když město začne podporovat profesionální kluby víc, než dává na sport dětí a mládeže. To je bohužel příklad Ústí.

Náš názor na podporu fotbalu a hokeje.

Fotbal a hokej město reprezentují, město by je mělo podporovat, ale vždy motivačně a nikdy by podpora neměla být vyšší než cca 1/3 rozpočtu podporovaného klubu.

Naše řešení

Zásadně změnit financování ústeckého sportu ve prospěch podpory dětí a mládeže, viz zákon 115/2001.

U profi klubů snížit počet podporovaných klubů

U profi klubů snižovat postupně podporu z 35 milionů na 25 mil.

Podporu dětí a mládeže zvýšit ze současných 16 milionů na 25 milionů

Mládež profi klubů podporovat stejnou částkou a stejným systémem jako je podporována mládež ostatních klubů.

Spustit audio