Komunální volby 2022 – speciál z Mostu

13. září 2022 08:00

Letos kandiduje v Mostu 10 politických subjektů. To je o dva méně, než jich kandidovalo v roce 2018, kdy se jich o hlasy voličů utkalo 12.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky.

  1. Jak by město mělo využít v následujících letech atraktivity jezera Most?
  2. Jak byste zlepšili situaci u bloků 100, které jsou z hlediska pořádku a bezpečnosti nejproblematičtější částí Mostu?
  3. Měla by se Městská knihovna přestěhovat do budovy Repre a proč?
  4. Mělo by město dál vykupovat byty ve vyloučených lokalitách a proč?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Mostě:

ANO 2011

Česká strana sociálně demokratická

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT — sdružení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK

Komunistická strana Čech a Moravy

Občané městu, město občanům

ODS a NEZÁVISLÍ

Piráti a Zelení pro Most

ProMOST

Sdružení Mostečané Mostu

Svoboda a přímá demokracie (SPD) s podporou Trikolory

ANO 2011

1. Jak by město mělo využít v následujících letech atraktivity jezera Most?

Jezero Most má nabízet sportovně-společensko-kulturní prostředí pro všechny věkové kategorie. Jako doplnění stávajících služeb a organizovaných akcí považuji jako důležité zabavit děti, a to třeba kolem jezera udělat interaktivní didaktické zastávky, kde by se děti něco nového dozvěděly, okruh kolem jezera by se pro ně stal zajímavějším. Což se mi velmi líbí, jsou naučné informační tabule umístěné kolem jezera. Co je ale velmi důležitě, je vybudování kolem jezera ještě dalších toalet, aby se zabránilo znečišťování přírody. Taktéž je nutné kolem jezera vybudovat několik posezení, aby si i starší občané mohli posedět a odpočinout během procházky kolem jezera. Jezero Most propojit s kostelem a hradem Hněvín formou soutěží, hledání kešek atd. Co je hudbou budoucnosti je lanovka z jezera na Hněvín, která by zatraktivnila nejen jezero, ale i celé město Most.

2. Jak byste zlepšili situaci u bloků 100, které jsou z hlediska pořádku a bezpečnosti nejproblematičtější částí Mostu?   

Zkvalitnění výběru pracovníků prevence, kteří mají na lokalitu dohlížet. V čase vyučování důsledná kontrola terénních sociálních pracovníků nad docházkou žáků základních škol. Uplatnění zákona 3x a dost. Pravidelná kontrola lokality PČR ohledně distribuce drog. Spolupráce s majiteli pronajímaných bytů – více využívat možnosti dané současnými zákony neb z pozice komunálního politika nelze změnit zákon – soustavně apelovat na poslance a senátory za město Most k předkládání návrhů na změnu zákona. Stanovit příslušníky MP, kteří budou vyčleněni pouze na tuto lokalitu a to s dohledem 24hod. a zároveň budou spolupracovat se správci domů v dané lokalitě a bezprostředně reagovat na jejich podněty. Posílit pozitivní spolupráci s RK a zejména majiteli bytů, aby v případě vystěhování problémové rodiny nedocházelo pouze k přesunu do jiné lokality v Mostě.

3. Měla by se Městská knihovna přestěhovat do budovy Repre a proč?

Ano. Přestěhovat knihovnu do Repre, ale za předpokladu, že bude postaveno nové. Současná budova Repre nemá vhodné prostorové podmínky pro knihovnu. Bylo by žádoucí uspořádání knihovny konzultovat s odborníky. Ano, přestěhovat, přestože současná knihovna má svou přidanou hodnotu neboť byla projektována jako ve své době moderní nadčasová knihovna. Vzhledem k tomu, že naším cílem je vrátit život do centra města a současně “oživit” Repre, z kterého chceme vybudovat kulturně-vzdělávací zařízení, je přesun knihovny více než vhodný. S tím současně souvisí návrat Planetária Most, které nalezlo azyl v kinosále knihovny, ale podmínky jsou zde nevyhovojující, návštěvnící z řad veřejnosti i žáci škol, tak přicházejí, o to co dělalo planetarium záživným a výjimečným – kopule s projektotem simulujícím oblohu přímo and našimi hlavami.

4. Mělo by město dál vykupovat byty ve vyloučených lokalitách a proč?

Ano, určitě ano, a to proto aby nedocházelo ke slučování určitých skupin lidí, aby se zamezilo obchodu s chudobou sociálně slabších, různých dalších komunit lidí , nemluvíme jen o romské komunitě. Aby se zamezilo skupování bytů realitními kancelářemi, zabránění hazardu, prodeji drog, zabránění nevázaného života na chodbách domů a ve společných prostorách, na dvorech mezi domy. Je nutné působit na mladé, nejen ve školách ale i způsobem trávení volného času, bydlení v uklizeném prostředí a ne mezi odpadky. Ale, výkup bytů je možný pouze podle finanční kondice města. Je proto velmi důležité vytvořit strategii, jak by měl případný výkup probíhat a v jakých lokalitách je vůbec možný. Pokud mám správné informace, zatím se moc bytů nevykoupilo.

Česká strana sociálně demokratická

1. Jak by město mělo využít v následujících letech atraktivity jezera Most?

Priorit je hned několik. Město by mělo usilovat o to, aby se tyto priority naplnily, přičemž ne všechny investice musí jít nutně z městské kasy. Je třeba si uvědomit, kolik tato krajina dala státu a obyvatelům České republiky. Teď je na čase, aby to stát začal této krajině splácet. Jednou z priorit města musí být tento tlak na stát vyvíjet. Jezero Most má obrovský potenciál a město by jej mělo využít na 200%, protože do budoucna může být tato lokalita turistickou destinací se slávou Máchova jezera. Máme záměr nezůstat u jedné pláže, ale různé atraktivní prvky vybudovat téměř po celém obvodu. Rádi bychom, aby zde vznikl moderní kemp s veškerým zázemím, aby zde vznikly písečné pláže, vodní svět a v lepším případě i lanovka na hrad Hněvín. Nelze také opomenout rekreační zástavbu, pro niž by se měly vyčlenit adekvátní pozemky.

2. Jak byste zlepšili situaci u bloků 100, které jsou z hlediska pořádku a bezpečnosti nejproblematičtější částí Mostu?

Situace kolem bloku 100 není jednoduchá. Mnohdy narážíme na omezené možnosti strážníků, kteří by potřebovali posílit kompetence. Řešení situace kolem bloku 100 bude hlavně o prevenci a důslednosti. Považujeme za důležité, využít dostupné techniky s lidským potenciálem. Máme záměr tuto problematickou lokalitu pojmout jako samostatný úsek, dovybavit ji kamerovými body na místech, kde nyní nejsou, tyto kamerové body vybavit interakcí a inteligencí s napojením na samostatný dispečink s vybranými zaměstnanci, kteří budou mít lokalitu bloku 100 na starost, a to jak v terénu, tak v operačním středisku. Zaměstnanci či strážníci budou tuto lokalitu dokonale znát, budou znát její obyvatele, vědět který je více či méně problémový. Operační středisko s interaktivním systémem bude strážníkům v terénu pomáhat. Myslím si, že sama skutečnost, že operační důstojník prostřednictvím kamery promluví k vandalovi, bude samo o sobě působit preventivně.

3. Měla by se Městská knihovna přestěhovat do budovy Repre a proč?

Na tuto otázku jsou dva úhly pohledu. Jeden ekonomický a druhý morální. Z ekonomického hlediska je efektivnější knihovnu přestěhovat do kulturního domu, kde náklady na provoz budou daleko nižší a v podstatě sdílené. Druhý pohled poukazuje na výhody současné knihovny jako samostatného subjektu, který má obrovský kulturní potenciál pro konání různých literárních akcí, výstav a besed na celorepublikové úrovni, které by, jak se obávám, při sdíleném režimu jaksi zapadly. V neposlední řadě je třeba také zmínit úctu k budově samotné, jako k ukázkové stavbě funkcionalistického stylu s pěkným funkcionalistickým interiérem. Což bude samo o sobě v blízké budoucnosti unikát.

4. Mělo by město dál vykupovat byty ve vyloučených lokalitách a proč? 

Ano mělo, ale ne vždy se to daří a dařit bude, což nelze slibovat a proklamovat. Město se musí řídit jasně danými limity a pravidly nákupů. Prodávající, ať už spekulant nebo občan, má vždy záměr prodat nemovitost za nejvyšší cenu. To město nemůže. Ptáte-li se čistě principiálně, pak ano, je třeba tyto byty získat, pokud je ta možnost, a dá-li se tím ovlivnit demografické složení dané lokality. Stejně tak je důležité, aby město nabývalo bytový fond, kterým lze pomoci do začátku mladým rodinám, nebo sociálně slabším, kteří se ocitli v nouzi díky událostem, které nemohli ovlivnit, jako např současná inflace či energetická krize.

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT — sdružení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK

Kandidující subjekt nevyužil možnosti prezentovat své postoje v tomto pořadu.

Komunistická strana Čech a Moravy

1. Jak by město mělo využít v následujících letech atraktivity jezera Most?

Již nyní město využívá atraktivity našeho jezera. Jen pro připomenutí, co vše bude nadále pro návštěvníky této nádherné městské lokality k dispozici. Na severních svazích je překrásná vyhlídka, klidová zóna pro faunu i floru, kotviště, zóna pro lodní dopravu a bezmotorové vodní sporty, sukcesní plochy, cyklotrasa kolem jezera 8,6 km, vytvořená zóna pro plavce, rekreační zóna, pláže pro pejsky, naučná stezka jezera. V budoucnu bych viděl jako přínosné, dovybavit areál moderními stánky s větší nabídkou sortimentu. V letní sezóně se tvoří nekončící fronty a ty na atraktivitě značně ubírají.  Také soukromé akce, které si boudou nárokovat vstupné  k jezeru Most se mi nezamlouvají. Vznik jezera byl koncipován prvotně jako rekreační a oddychová část pro své obyvatele a mimo městské návštěvníky, kteří zavítají k nám do Mostu.

2. Jak byste zlepšili situaci u bloku 100, které jsou z hlediska pořádku a bezpečnosti nejproblematičtější částí Mostu?

Blok 100, už není zdaleka jedinou velkou problematickou částí v Mostě. Máme tu, už další části a čtvrti a v nich zoufalé slušné obyvatele. Stovky, třída Budovatelů, Věžové domy, pětistovky, šestistovky, sedmistovky atd. Je to hrůza. Nárůst kriminality, dětské gangy v ulicích města, zneužívání sociálních dávek, neustále se opakující páchání přestupků, šikanování a obtěžování slušných občanů. Musí se začít a my s tím začneme důsledně, vymáhat u nepřizpůsobených narušitelů právo a pořádek. Zákony a vyhlášky platí pro všechny stejně. Do ulic chceme posílat více strážníků. Nekompromisně vymáhat dodržování městských vyhlášek a zákonů. Vždy budeme stát na straně zasahujících strážníků a slušných občanů našeho města. Zvětšit počet lokalit, kde nebude možné pobírat sociální dávky vč. dávek na bydlení.

 3. Měla by se Městská knihovna přestěhovat do budovy Repre a proč?

Jsme pro přestěhování městské knihovny, až se zrekonstruuje Repre. Nový vypracovaný projekt knihovny vnímáme jako nadčasový, který splňuje požadavky moderního knihovnictví pro 21. století. Nová městská knihovna se zcela jistě stane příjemným místem se skutečným kulturním centrem, které bude obyvatelům nabízet mnoho dalších aktivit. Budova bude bezbariérová s několika výtahy. Počítá se i s většími prostory pro mladé, relaxační místa ke studiu, herní koutek pro nejmenší. V jednom moderním objektu bude knihovna, kino, planetárium, restaurace a velký společenský sál.

4. Mělo by město dál vykupovat byty ve vyloučených lokalitách a proč?

Jednoznačně ano, vykupovat byty. Vyloučené lokality vznikají pod „taktovkou“ tzv. mafie. Vykoupí byt, který obývají sociálně slabý obyvatelé a je prodejný. Nájemníkům pak nabídnou byt někde na severu – Most, Litvínov, Janov atd. a sestěhovávají je na jednou místo. Tito obyvatelé nemají většinou žádné pracovní návyky a žijí tak jak žijí. Starousedlíci se poté houfně stěhují pryč a tím se uvolňují další byty, které jsou podhodnoceny a tak se vytváří začarovaný kruh. Tím, že samospráva bude postupně byty vykupovat zabrání tím do budoucna spekulantům a nebude přibývat problematických obyvatel. Největší chyba byla, že se v devadesátých letech bytový fond rozprodával a tím tu vznikly problémy, které tu teď máme.

Občané městu, město občanům

1. Jak by město mělo využít v následujících letech atraktivity jezera Most?

Myslím, že v tuto chvíli má stávající vládní mostecké uskupení, a nemyslím, že by po příp. vítězství ve volbách chtělo měnit, zřejmě o využití jasno. Není od věci, že se hovoří především o rekreačním a volnočasovém využívání, včetně prodeje pozemků (čili o budoucí výstavbě) kolem jezera, parkovištích apod. Vím, že se ale uvažuje o projektech typu „zeleného vodíku“ či solárních panelech, což lze na jedné straně uvítat z pohledu vizí s alternativními zdroji energií. Ale na druhé straně je třeba brát v potaz především životní prostředí a udržitelnou kvalitu života pro lidi i přírodu. Jezero Most coby přírodní rezervoár rostlin a živočichů skýtá perspektivu biodiverzity a její další podporu z pohledu zdejší krajiny, která se postupně vzpamatovává z dlouhodobé extenzity využívání a těžebních zátěží. V tomto smyslu vidím nutnost takových projektů a přístupů, které by podpořily především životní prostředí v okolí jezera před těmi, které jen nahradí jednu zátěž novou. A nová výstavba objektů, …(zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

2. Jak byste zlepšili situaci u bloků 100, které jsou z hlediska pořádku a bezpečnosti nejproblematičtější částí Mostu?

V prvé řadě bychom usilovali o zjištění a přehled lidí, kteří aktuálně v daném bloku žijí, jsou-li hlášenými nájemníky, jaká je vlastnická struktura v této lokalitě apod. Od toho by se odvíjel další postup a přístup k těm, kdo tam žijí a jsou příp. hlášeni jinde. Využili bychom k tomu spolupráci především Okresní správy sociálního zabezpečení, Úřadu práce a policie, bylo-li by třeba. Na základě těchto zjištění by se stanovila rizikovost a řešení, s nimiž dle zákona může město pracovat a příp. také sankcionovat ty, co v této lokalitě zákony jen porušují a zneužívají nepřehlednost situace. Chápeme, že jsou občané okolí tohoto bloku nespokojeni, ale jinak než společným postupem a neustálou pozorností se problémy v lokalitě řešit nedají. Jistým krokem mohou být i dotované aktivity (úklid, čistota a zlepšení vzájemného spolunažívání, průběžná intervence) samotných tam žijících občanů, aby měli zájem sami pozitivně působit na své okolí, ne být jen závislými na sociální pomoci a terčem odsudk…(zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

3. Měla by se Městská knihovna přestěhovat do budovy Repre a proč?

Otázka stěhování městské knihovny je především otázkou kvality a vhodnosti daného objektu a místa. Stávající umístění knižního fondu je ozkoušené a má své opodstatnění, ceněné mezi občany Mostu a okolí z hlediska dostupnosti a určitého pozitivně zažitého stereotypu. V tomto smyslu znějí hlasy hovořící proti stěhování do budovy Repre, což bylo podpořeno i peticí občanů. Přitom si je třeba ujasnit např. několik otázek: co by se v případě stěhování stalo se stávající budovou knihovny, je už dořešeno vlastnictví pozemků pod budovou Repre, není náhodou tlak vedení města na přestěhování knihovny jen dalším pokračováním „podivného rozhodnutí“ o prodeji s odůvodněním jakési rekonstrukce budovy Repre z června 2010 (někteří pamětníci této záležitosti jsou totiž stále ještě na stávajících kandidátkách pro podzimní komunální volby v Mostě). Vzhledem k těmto okolnostem a stavu veřejného mínění ohledně stěhování knihovny bychom se přimlouvali za uspořádání místního referenda o přestěhování městské k…(zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

4. Mělo by město dál vykupovat byty ve vyloučených lokalitách a proč?

Především je třeba si odpovědět, zda existuje koncepce o vztahu mezi výkupem bytů a záměry o vývoji ve vyloučených lokalitách. Jde totiž o to, aby se především snížily příčiny vzniku dalších vyloučených lokalit. Naše hnutí v této souvislosti podporuje především koncepci sociálního bydlení a tlak na eliminaci obchodu s chudobou v jakékoli podobě. A že ani tolik zdůrazňované „družstevní vlastnictví“ “ toto neřeší, je v Mostě zřejmé. Pokud je výkup bytů součástí koncepce města, jak negativním sociálním jevům bránit, je možné dát výkupu podporu a pracovat na řešení, jak s těmito byty naložit, aby dál sloužily především sociálně potřebným, kteří se jen nezatíží dalšími dluhy a rizikovými faktory, což v Mostě s ohledem na sociální situaci není vůbec těžké. Výkup bytů totiž sám o sobě není koncepce, je třeba vědět, jak s nimi naložit, aby neposloužily jen další spekulaci a obchodu s chudobou. Naopak pomohly lidem získat důstojné zázemí a důvody v Mostě zůstat, pracovat a žít. Pomoci by mohly …(zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

ODS a NEZÁVISLÍ

1. Jak by město mělo využít v následujících letech atraktivity jezera Most?

Jezero Most je svou plochou, hloubkou a kvalitou vody jednoznačně nejatraktivnějším z jezer, která se na území Mostu nachází. Ovšem ODS a Nezávislí chtějí rozvíjet atraktivitu nejen jezera Most, ale i Matyldy a Benediktu. Věříme, že k větší atraktivitě jezera Most by přispěla krajinářská soutěž. Stejně tak si myslíme, že rozvojové projekty jezera Most měly být dávno zpracovány, ať už se jedná o sportovní vyžití, korza, gastro služby, urbanistická řešení…Nesmíme však zapomínat, že, pozemky v okolí jezera Most nejsou v majetku města Mostu, ale státního podniku Diamo.

2. Jak byste zlepšili situaci u bloků 100, které jsou z hlediska pořádku a bezpečnosti nejproblematičtější částí Mostu?

V Mostě máme několik vyloučených lokalit. Největší problém je lokalita dobře známá jako "stovka". Ale jsou tu i další čtvrti, kde mají lidé problémy s nepřizpůsobivými spoluobčany. V těchto částech města je vysoká kriminalita, časté rušení veřejného pořádku a spousta dalších negativních jevů. Lidi, kteří svým chováním narušují občanské soužití, musíme z města dostat pryč. Naše město nemůže být nadále místem, kam směřují nepřizpůsobiví občané z celé České republiky či dokonce z jiných států. Řešení tohoto nelehkého problému musí být komplexní a musí být absolutní prioritou vedení města od primátora až po posledního úředníka magistrátu. Stát městům téměř nepomáhá, a proto si musíme pomoci sami. Zamýšlíme pokračovat v činnosti výboru pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů, intenzivněji mapovat situaci ve všech vyloučených lokalitách, spolupracovat s majiteli bytů, vykupovat vhodné byty, posílit činnost městské policie. V maximální možné míře chceme ve spolupráci s úřadem …(zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

3. Měla by se Městská knihovna přestěhovat do budovy Repre a proč?

Rekonstrukce Kulturního domu REPRE není z mnoha objektivních příčin jednoduchá a nalezení nejlepšího řešení patří k velkým úkolům vedení města. Nejsme jednoznačně přesvědčeni o vhodnosti využití tohoto objektu na městskou knihovnu. Před rozhodnutím je potřeba zodpovědět četné otázky. Jaká je vlastně budoucnost klasických knihoven v příštích letech, jak umístění městské knihovny v budově REPRE přispěje k oživení společenského života v centru města či jaká budoucnost by čekala stávající budovu knihovny, která byla před mnoha lety vybudována vyloženě pro knihovnické účely?

4. Mělo by město dál vykupovat byty ve vyloučených lokalitách a proč?

Ano, a nejen v nich. Ve vyloučených lokalitách kvůli snížení počtu bytů ve vlastnictví obchodníků s chudobou. V ostatních lokalitách musíme nabídnout kvalitní bydlení pro lékaře, učitele, zdravotní sestry a mnohé další, kteří chtějí v Mostě žít, pracovat, vychovávat své děti a podílet se na jeho lepší tváři.

Piráti a Zelení pro Most

1. Jak by město mělo využít v následujících letech atraktivity jezera Most?

Jezero Most je lokalitou, která vznikla po rekultivaci dolu v místě, kde kdysi stál starý Most. Nyní je z jezera hojně navštěvovaný areál, který si zaslouží svou péči, ale i rozvoj. Bude trvat dlouhou dobu, než se z jezera a jeho okolí stane etablované sídlo z pohledu urbanismu. Jezero má velký potenciál pro sportovní a rekreační aktivity. Nesmíme ale zapomenout na jeho výraznou ekologickou hodnotu, která nesmí být narušena. Z urbanistického pohledu je jeho rozvoj během na dlouhou trať a měli bychom mít na paměti, že ukvapená a nepromyšlená výstavba v jeho okolí může místo navždy poškodit. Proto jsme fanoušky architektonických soutěží. Symbolické pro tuto lokalitu je právě to, že se nachází na místě zbouraného města, a proto si dovedeme představit realizaci projektu, který bude starý Most připomínat, historická paměť je mezi lidmi stále živá.

2. Jak byste zlepšili situaci u bloků 100, které jsou z hlediska pořádku a bezpečnosti nejproblematičtější částí Mostu?

V prvé řadě je nutné zjistit strukturu majitelů bytových jednotek, protože od komunikace s nimi se odvíjí další situace v lokalitě. Majitelé mají ke svému majetku nejen práva, ale i odpovědnost. Na vlastníky platí řada pák a jak ukázaly zkušenosti z jiných lokalit, už při pouhé komunikaci ze strany města zbystří. V prvé řadě bude cílem zastavit migraci sociálně znevýhodněných obyvatel do lokality, a to se může podařit jen ve spolupráci s majiteli. Dalším krokem je zjistit, jaké jsou možnosti výkupu bytových jednotek do majetku města tak, aby se mohly zavést různé nástroje od prostupného až po sociální bydlení. Je také nutné posílit roli místních správců, asistentů prevence kriminality a komunity. V žádném případě ale nelze nabídnout rychlé řešení, protože každé takové je populistické a nevede k žádnému výsledku, to říkáme férově a na rovinu.

3. Měla by se Městská knihovna přestěhovat do budovy Repre a proč?

Za stavu současného projektu nikoliv. Ona totiž není zásadní otázka, jestli přestěhovat knihovnu, ale jak opravit a zrekonstruovat budovu Repre. Plán přestěhovat knihovnu vznikl od stolu, kdy se pár politiků rozhodlo na základě zahraniční zkušenosti. Problém je v tom, že právě u onoho stolu chyběli odborníci. Repre je monstrózní a energeticky náročnou budovou, která vznikala pro početně mnohem větší město. Cíl oživit centrum se však přestěhováním knihovny do budovy Repre nenaplní. Jednak samotný obor knihovnictví se mění mílovými kroky a jednak je škoda opouštět budovu, která byla pro účely knihovny přímo stavěna. Co se týče rekonstrukce Repre a jeho náplně, tak o tom musí rozhodnout odborná diskuse, která se bude také zabývat širší podobou centra města. Součástí této debaty nemohou být jen politici.

4. Mělo by město dál vykupovat byty ve vyloučených lokalitách a proč?

Za nás je to jediné východisko. Jednat s majiteli bytů a vykupovat bytové jednotky tak, aby bylo město konkurentem v oblasti obchodu s chudobou. Pokud Most nebude mít svůj bytový fond, který bude schopný čelit spekulacím se sociálními dávkami, bude se neustále potýkat s problémy v sociálně vyloučených lokalitách.

ProMOST

1. Jak by město mělo využít v následujících letech atraktivity jezera Most?

Jezero Most se ihned po svém otevření stalo nejnavštěvovanějším místem našeho města. Je nutno říci, že počet osob, které každý den jezero navštíví, značně předčil původní očekávání. Rozvojový potenciál jezera Most je obrovský. Ve spolupráci se státním podnikem DIAMO jsme jako město zadali zpracování územní studie jižní části jezera Most a to ateliéru gogolák + grasse. Ve spolupráci s tímto ateliérem byla jasně definována využitelnost území v těsné blízkosti jezera Most. Prioritou, kterou je nyní potřeba vyřešit je sportovně - rekreační využití jezera. V této souvislosti bychom rádi pokračovali v rozšiřování služeb na jezeře Most v podobě vybudování dalších možností občerstvení a sociálního zázemí. Pro tyto potřeby je již zadáno zpracování příslušné projektové dokumentace. Dalším problémem v dané lokalitě je možnost parkování, která je již nyní nedostatečná a i tento neduh je potřeba zhojit vybudováním dalšího parkoviště. Jezero Most je svou rozlohou, hloubkou a větrnými podmínkami před…(zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

2. Jak byste zlepšili situaci u bloků 100, které jsou z hlediska pořádku a bezpečnosti nejproblematičtější částí Mostu?

Lokalita bloků 100 je zcela jistě dlouhodobě vnímána jako největší a nejproblémovější vyloučená lokalita města Mostu. Proto jsme pro tuto lokalitu vyčlenili speciální pěší hlídky strážníků městské policie, které tuto lokalitu střeží. Dále zde funguje pravidelné mapování městské policie, kdy jsou kontrolovány jednotlivé vchody bytových domů. Toto mapování je součástí opatření, která jsou realizována prostřednictvím programu “Pod ochranou města”. Ačkoliv jsme si vědomi toho, že lék na zbavení města a jeho problémových lokalit tedy i bloků 100, neexistuje, chceme využít veškeré legální prostředky k tomu, abychom problémové občany resocializovali nebo je donutili k tomu, aby naše město opustili. Proto se snažíme nepřizpůsobivým osobám jejich život co nejvíce znepříjemnit. S vlastníky bytů, kteří své jednotky pronajímají závadovým osobám, jednáme a snažíme se je přesvědčit o tom, aby se takových nájemníků zbavili a nahradili je nájemníky slušnými eventuálně, aby své byty pronajali či prodal…(zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

3. Měla by se Městská knihovna přestěhovat do budovy Repre a proč?

Prvně je potřeba říci, že přestěhování knihovny do budovy Repre není dogma, ale je to stále téma otevřené. Je ale pravdou, že projektová dokumentace pro přestěhování knihovny do Repre je zpracována a vše je připraveno k tomu, aby byla vyhlášena veřejná zakázka na realizaci. Nyní je navíc na záměr rekonstrukce kulturního domu Repre schválena dotace 360 milionů korun, kterou se nám jako vedení města podařilo vykomunikovat, ovšem pouze za podmínky přesunu knihovny právě do budovy Repre. Přesunem knihovny chceme docílit toho, aby kulturní dům Repre fungoval celoročně a nikoliv pouze několik dnů v roce, kdy se v něm konají plesy. Je potřeba si otevřeně říci, že rekonstrukce Repre pouze pro plesové účely by nebyla příliš rozumná a hospodárná. Nepřesunutím knihovny by budova Repre byla většinu dní v roce uzavřena a strádala by. Chtěli bychom docílit toho, aby budova Repre znovu ožila spolu s jejím přilehlým okolím, s jehož rekonstrukcí je v rámci připraveného projektu počítáno. Po mnoha letec…(zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

4. Mělo by město dál vykupovat byty ve vyloučených lokalitách a proč?

Město Most v minulosti nešťastně zprivatizovalo bytový fond a přišlo tak o možnost ovlivňovat skladbu obyvatel v jednotlivých částech města. Ačkoliv myšlenka převodu bytů do vlastnictví jejich uživatelů byla správná, její provedení nikoliv. Výkup bytových jednotek v problémových lokalitách města je jedním z opatření, kterým může město opět získat možnost ovlivnění skladby obyvatel bytových jednotek a zároveň tak navýšit svůj bytový fond. I to je důvod, proč jsme opětovně sáhli k možnosti výkupu bytů v problémových lokalitách a jen v roce 2022 jsme pro tento účel již uvolnili částku 50 milionů korun s tím, že po jejím vyčerpání jsme deklarovali možnost uvolnit dalších 50 milionů korun. Výkup bytů má smysl a jsme připraveni v něm pokračovat i v letech 2022-2024.

Sdružení Mostečané Mostu

1. Jak by město mělo využít v následujících letech atraktivity jezera Most?

Jezero Most má obrovský potenciál. V prvé řadě je potřeba se zamyslet nad celkovou koncepcí tak, aby toto krásné místo mohli využívat jak místní občané tak i turisté. Toto krásné místo samozřejmě chceme i pro rozvoj turismu, ale ne na úkor místních. Sdružení Mostečané Mostu má pro jezero několik zajímavých projektů, ať už je to výstavba lanovky a tím propojení jezera s hradem Hněvín, nebo vybudování Minimostu, který pomocí nejnovějších technologií všem představí původní královské město. Vybudováním pěší lávky od muzea by mohl vzniknout turistický okruh Muzeum - Kostel - Jezero - MiniMost – hrad Hněvín – Muzeum, kde by lidé z celé republiky měli zábavnou formou na dlani celou historii mostecka, současnost (komentované výhledy z hradu Hněvín) i jeho budoucnost, expozice o Mostu 3.0, kde bychom rádi představili všechny budoucí projekty a rozvoj města v následujících letech. Vše samozřejmě zábavnou, moderní, interaktivní formou.

2. Jak byste zlepšili situaci u bloků 100, které jsou z hlediska pořádku a bezpečnosti nejproblematičtější částí Mostu?

Pro lokalitu bloků 100 máme jasně vytyčený a z větší části i ověřený plán, který jsme rozdělili do sedmi kroků: 1) Mapování situace – na tomto už se částečně pracuje, je ale potřeba mít pro práci aktualizovaný stav. Navíc je potřeba v blocích, kde není předseda domu, dosadit profesionálního předsedu a k ostatním předsedům přiřadit profesionálního asistenta předsedy, aby jim s problematikou pomáhal, a to i v budoucnu. Jedná se totiž o práci na plný úvazek. Ne všichni předsedové mají tolik prostoru, aby se této problematice mohli věnovat opravdu naplno. 2) Přímá úhrada – tam kde problémoví nájemníci dluží SVJ a zároveň pobírají dávky, zavedeme přímou úhradu z jejich dávek na účet SVJ. 3) Neodmítnutelná práce – Pokud chceš bydlet v Mostě, budeš muset pracovat. Je nutné poslat do práce všechny dlouhodobě nezaměstnané. Už jenom po zavedení tohoto opatření část problémových občanů odejde. Tito lidé budou uklízet město, nebo třeba třídit odpad, čímž ušetří městu mnoho peněz. Toto opatření jsm… (zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

3. Měla by se Městská knihovna přestěhovat do budovy Repre a proč?

Původní myšlenka nebyla špatná, nicméně studie měla ukázat, že tato myšlenka má více nevýhod. Za prvé, se velmi těžko hledá náhrada využití stávající budovy knihovny, která pro tento provoz byla navržena a dnes knihovna funguje výborně. Celý projekt stěhování tak spěl bohužel ke zbourání stávající budovy, což je rozhodně špatně. Dalším problémem se ukázal nedostatečný prostor v Repre, muselo se jít strašně na sílu, aby se tam knihovna doslova nacpala, a to sebou samozřejmě neslo spoustu ústupků. Z Repre se tak stala více knihovna než cokoliv jiného. My máme pro Repre jasnou náplň, která oživí centrum města. Rádi bychom v Repre menší galerii, restauraci, kavárnu, samozřejmě sál pro plesy, ale také nějakou zajímavou interaktivní expozici, např. jako malý IQ park s propojením planetária a kinosálů, kde by mohla být i různá edukativní představení. Těch možností je strašně moc. Budova Repré a její okolí si rozhodně zaslouží znovu ožít.

4. Mělo by město dál vykupovat byty ve vyloučených lokalitách a proč?

Na první pohled se to zdá jako správná myšlenka, ale při hlubším zkoumání se dostanete k několika problémům. Za prvé, město oproti soukromým majitelům má obrovský problém vyhodit ze svých bytů problémové nájemníky (ne vždy se dá odhalit při pronajímání bytů, že se jedná o problémového nájemníka) Tito lidé to dobře vědí a jediná možnost města na vyhození těchto lidí, je soudní cestou, což může trvat i několik let. Vykupování ale není řešením problému, je to pouze jedno z opatření, které pomáhá. Je dobré vykupovat ty nejhorší byty a dávat je dohromady, protože většina investorů by takový byt nezrekonstruovala, a tak jediné koho seženete jsou problémový nájemníci. Takže výkupy ano, ale pouze v omezeném množství, jelikož se jedná o velmi nákladné opatření. Raději by se tyto peníze měli využít na ostatní opatření (www.podochranoumesta.cz) zbavit se problémových občanů už umíme, pouze potřebujeme větší tým lidí, se kterým se budeme moct zaměřit na celé město.

Svoboda a přímá demokracie (SPD) s podporou Trikolory

1. Jak by město mělo využít v následujících letech atraktivity jezera Most?

Jezero Most je ukázkovým příkladem vodohospodářské (teď již rekreační) rekultivace krajiny. Město by mohlo rozšířit kapacitu parkovacích míst, umožnit více subjektům možnost občerstvení po celém okruhu okolo jezera. A co se týče kulturní stránky? Líbilo by se mi autokino (se vším všudy)

2. Jak byste zlepšili situaci u bloků 100, které jsou z hlediska pořádku a bezpečnosti nejproblematičtější částí Mostu?

Situace nejen u bloků 100 je problematická, ale na tuto otázku je někdy těžké hledat jednoznačné odpovědi. Rozšířením kamerového systému se tato problematika nevyřeší. Samozřejmě městský kamerový dohledový systém napomáhá k prevenci kriminality. Ale na místě by bylo dle mého pohledu, navýšení hlídek MP ale i PČR v těchto lokalitách. Bohužel se potýkáme s nedostatkem policistů i strážníků. Otázku bychom měli položit spíše takto: ,,Jak navýšit personální kapacity u MP nebo i PČR?“ A samozřejmě (také důležité) jak si tyto kvalitní lidi udržet.

3. Měla by se Městská knihovna přestěhovat do budovy Repre a proč?

Nejsem zastáncem stěhování Městské knihovny do prostor budovy Repre. Knihovna má své místo, ke kterému mám i já velice blízko. I když v budově Repre by bylo více prostoru pro služby všem návštěvníků (i bez čtenářského průkazu). Repre by bylo vhodné zachovat kulturní dům.

4. Mělo by město dál vykupovat byty ve vyloučených lokalitách a proč?

S výkupem bytů nejen ve vyloučených lokalitách se mělo začít podstatně dříve. Předcházelo by se tím vzniku nechvalně známých vyloučených lokalit. Byty by bylo vhodné nabízet např. za symbolickou cenu (k rekonstrukci) mladým rodinám, jako tzv. startovací byty. V dnešní době bohužel nemají mladí vzhledem k růstu cen nemovitostí šanci pořídit si své vlastní bydlení.

Spustit audio