Pravidla soutěže v pořadu Svět zvířat

17. březen 2023

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

Soutěž probíhá v regionální stanici Český rozhlas Sever, Na Schodech 10, 400 01 Ústí nad Labem

Termín trvání soutěže: od 1. 1. – 31. 12. 2023, v sobotu mezi 11 – 12 hodinou. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice.

Účast v soutěži

Zájemce o účast v soutěži se do soutěže zapojuje svým příspěvkem/dotazem k danému hostovi/poradci v době vysílání v čase 11 – 12 h na telefonním čísle: 475 212 212 nebo na emailové adrese: host@sever.rozhlas.cz.

Po zaznění příspěvku/dotazu nahlásí soutěžící moderátorovi jméno, příjmení a telefonní číslo, případně emailovou adresu, na které ho lze kontaktovat v případě výhry.

Hodnocení soutěžních příspěvků/dotazů

Vítězem soutěže se stává ten soutěžící, jehož soutěžní příspěvek/dotaz bude vyhodnocen jako nejzajímavější.

Výhry

Hlavní cenou v soutěži, která je určena pro vítěze soutěže, je buď kniha, audiokniha nebo CD od společnosti Radioservis.

Vyhlášení vítězů a předání výher

Výsledky soutěže společně se jmény výherců budou zveřejněny na stránkách Českého rozhlasu Sever.

Pořadatel se zavazuje výherce kontaktovat na telefonu nebo na emailové adrese, kterou soutěžící nahlásil Pořadateli po zaznění soutěžního příspěvku/dotazu.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

V případě, že se do 14 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

Výhry budou výherci předány osobně na základě předávacího protokolu nebo budou odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže.

V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské společnosti či jiným způsobem, ČRo zároveň neručí za technické problémy, případné nedoručení zpráv či registračních formulářů a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky.

Prohlášení Pořadatele

Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.

Finanční plnění výher není možné.

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít jméno a příjmení soutěžícího a soutěžní příspěvky na webu Českého rozhlasu a ve svých propagačních materiálech spojených se soutěží za účelem svojí propagace. V takovém případě, se ČRo se zavazuje, že při každé publikaci fotografie soutěžícího uvede v popisku i jeho jméno a příjmení.

Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny.

Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.

Spustit audio